Vattenfalls Ringhalsveteraner

Protokoll

Från årsmötet 2011-03-09 med Vattenfalls Ringhalsveteraner

1.         Mötets öppnande och parentation.

            Mötet samlade 78 medlemmar.

1.1       Ordinarie ordföranden Jan Troedsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

1.2       Ett ljus tändes och mötet höll en tyst minut för de medlemmar, som avlidit under det gångna året. Lennart Wilén läste en dikt.

2.         Godkännande av dagordningen för mötet.

            Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes efter några justeringar.

3.         Val av ordförande för mötet.

            Sten Bergman valdes.

4.         Val av sekreterare för mötet.

            Kerstin Björklund valdes.

5.         Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

            Valdes Arnfinn Kappfjell och Vanja Ragnarsson.

6.         Fråga om kallelse till mötet skett på stadgenligt sätt.

            Kallelsen, som skall vara utsänd 14 dagar före mötet, utsändes den 8 februari 2011. Frågan besvarades därför med ja.

7.         Styrelsens verksamhetsberättelse.

            Jan Troedsson föredrog och kommenterade styrelsens berättelse om det gångna årets verksamheter (Bilaga 1).Berättelsen godkändes av mötet.

8.         Ekonomisk redovisning.

8.1       Föreningens ekonomi

            Ola Hernvall redovisade och kommenterade.

            Resultat- och balansräkningen 2010-12-31 visade att utfallet blev minus
   14 100 kr. Budgeterat för medlemsavgifter var 29000 och utfallet 30200, alltså en ökning med 1200 kr.

8.2          Anslaget från Ringhals AB

            Ola Hernvall redovisade och kommenterade avräkningen  

9.         Revisorernas berättelse.

            Sten Bergman läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av föreningens räkenskaper och förvaltning.

            Ingen anmärkning meddelades

10.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

            Frågan besvarades med ja.

11.       Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2010

            Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 (bilaga 5) föredrogs av ordföranden.

            På fråga från Hella Krook ang vårt kulturprojekt informerade Torsten Bohl om vad som är på gång.

            Det blir ingen vårresa i år eftersom vi firar 15-årsjubileum. Detta går av stapeln den 19 mars i Nöjeshallen. Varberg. Det finns plats för fler anmälningar. Idag har 127 personer tackat ja. Verkar bli en trevlig  tillställning.

            Verksamhetsplanen i sin helhet godkändes och fastställdes av årsmötet.

12.       Fastställande av årsavgiften.

            Avgiften för 2012 skall vara 100 kronor.

13.       Val av ordförande för år 2011. (mandattid 1 år)

            I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jan Troedsson.

14.       Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två år (mandattid 2 år)

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ingrid Larsson och Anders Nordman.

15.       Val av två (2) suppleanter för 1 år  (mandattid 1 år)

            I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Britt-Marie Löfstedt och Lars Nylander.

16.       Val av två (2) revisorer för 1 år   (mandattid 1 år)

            I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bengt Hansson och Folke Larsson

17.       Val av en revisorsuppleant för 1 år   (mandattid 1 år)

            I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Ulf Borgman

18.       Val av tre (3) personer för 1 år  till valberedning varav en skall vara sammankallande (mandattid 1 år)

            Mötet valde   Bengt Wahlquist (sammankallande), Ewa Hagstedt och Anders Andersson.

19.       Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.

            Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

20        Övriga frågor och aktuellt från styrelsen.

20.1    I stället för att skicka julkort till medlemmarna gick pengarna till Barncancerfonden.

20.2    Intresserade av att gå kursen i Hjärt-lungräddning (HLR) är välkomna att
           anmäla sig till ordföranden eller sekreteraren.

Trafikkursen som hölls den 4 november hade samlat endast 25 deltagare. Ingen större anslutning alltså.

Rabatter

Bernt Garhall har ordnat med rabatter för medlemmarna på olika företag i Varberg.  Bilägges utskicket till medlemmarna.

            Övrigt

Att komma in på industriområdet går bra nu – utan föranmälan. Uppdaterade  medlemslistor finns hos receptionen och man behöver ingen kontaktperson. De som har bäst koll på detta är Maria Belander och Monica Eskilsson. För att komma in till kontrollrummen krävs drift/block-chefens föranmälan.

Lennart Wilén och Ola Hernvall avtackades med varsin fruktkorg som en uppskattning för nedlagt arbete i styrelsen då de avgick i och med årets möte.

Kurt Johansson – som redan avtackats en gång – fick en vacker blombukett.

21. Mötets avslutande

Jan Troedsson avslutade mötet. Därefter intogs lunch i den nya matsalen i Videberg 2.

            Väröbacka 2011-03-09

            Kerstin Björklund

            /sekreterare/                                                                           

 Justeras:

Arnfinn Kappfjell               Vanja Ragnarsson                 Sten Bergman 

 

 

Utanför årsmötet

Lennart Jonsson kåserade om ”I huvet på en radiopratare” på ett mycket underhållande och trevlig sätt. Många glada skratt blev det.

Information från Vattenfall och Ringhals  gavs av Lars Eliasson .