Vattenfalls Ringhalsveteraner

 

PROTOKOLL

Från styrelsesammanträdet 2011-05-03

Närvarande: Jan Troedsson ordf
                        Ingrid Larsson vice ordf
                        Kerstin Björklund sekr
                        Anders Nordman kassör
                        Lars Nylander suppleant
                        B-M Löfstedt "

Frånvarande:      Knut Wetterberg klubbmästare
                        JB Larsson webmaster

 

1. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Dagordningen för mötet godkändes.

 

2. Föregående mötes protokoll (från 2011-01-19 och 03-09)

Lades med godkännande till handlingarna. En aktivitetslista ska göras med punkter som ska behandlas.
Vem som gör den beslutades inte. Finns någon frivillig? Punkten kvar sedan föregående möte.

 

3. Rapporter och skrivelser

Jan hade fått en inbjudan till årsmöte med Folkrörelsernas arkiv. Ingen deltog från vår sida. Vi kommer att erhålla protokoll från mötet.

 

4 Ekonomi

Anders informerade om hur vår ekonomi ser ut.

 

4.1 Anslagsansökan för 2012

Jan och Ola har sammanställt. De bilagor som skall med fick Jan ta hand om. Originalen önskas dock i retur till sekr. Ansökan skickas till Britt Hedlund senast vecka 21. Ansvarig J Troedsson

 

5. Medlemsläget

Antalet medlemmar idag är 293. Av outgrundlig anledning diffar det på 3 personer..

6. Resor

Inbjudan till Ringhadagen den 30 juni samt resan till Hallandsåsen skall skickas ut i början av juni. På Ringhalsdagen ska vi ta 20:- per person. Kerstin och Knut ordnar detta. Offerten finns troligtvis hos Knut där vi kan se vad som ingår

Knut har bokat julbord på Ästad gård den 13 dec. Fackeltåg och Lucia tillkommer utöver de 325:- som julbordet kostar.

 

7. HLR

Inga ytterligare anmälningar har tillkommit..

 

8. Övriga frågor

Varbergs- och norra Hallands historia. Ett besök gjordes på Derome AB den 27/4. Ingrid skriver några rader om detta för hemsidan och "I Strömmen".

Ringhals historia. Torsten deltog på den punkten och informerade om vad som hänt. Han och Bengt Hagel har haft möte med Länsmuséet i Varberg och de är intresserade att medverka. Meningen är att det skall ges ut en bok till 40-årsjubiléet och även en utställning på museet. Torsten ska träffa Gösta Larsen på onsdag för att prata pengar och hur vi kan gå vidare. Ev kan doktorander anlitas för jobbet, men även vi själva ska vara delaktiga med intervjuer o dyl av intressanta f d ringhalsare.

 

Hemsida. Inget nytt då JB var förhindrad att delta i mötet.

Ändrade rutiner för ringhalsbesök.

Den information som vi fått för en kort tid sedan gäller inte längre. För att komma in på industriområdet krävs kontaktperson och föranmälan. Det räcker inte längre med att finnas med på medlemslistan som är lämnad till bevakningen.

Tätare medlemsmöten.

På höstmötet ska vi ta upp frågan om intresse finns att träffas en bestämd dag/månad med bara trevlig samvaro över en kopp kaffe med dopp. Bland annat föreslogs kafét på Getteröns flygfält.

Höstmötet

Ingrid kontaktar Håkan Runevad för att höra om han vill komma och roa oss lite. Om det inte går får hon gå vidare till Peter Börjesson som vet en hel del om Varberg m omnejd.

Jan kollar med Bertil Dihné om han är tillgänglig för information om Ringhals.

12. Nästa möte blir den 16 augusti kl 09.30 i Turbinen.

13. Ordförande avslutade mötet Därefter intog vi gemensam lunch.

 

Vid protokollet    Justeras

                         Kerstin Björklund  Jan Troedsson