Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL Från styrelsesammanträdet 2011-08-16

Närvarande:    Jan Troedsson        ordf
                     Ingrid Larsson       vice ordf
                     Kerstin Björklund   sekr
                     Anders Nordman    kassör   
                     Lars Nylander        suppleant
                     B-M Löfstedt        (ej närvarande)
                     JB Larsson            webmaster

1.    Mötets öppnande
Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Dagordningen för mötet godkändes.

2.     Föregående mötes protokoll (från 2011-05-03)
Lades med godkännande till handlingarna. Jan lämnade förslag på hur en aktivitetslista kan se ut. Lars tog hand om den och ska lägga in den på en exelfil. Där kan vi sedan komplettera eftersom det kommer nytt och bocka av det som är avklarat.

3.     Rapporter och skrivelser
Jan hade fått en en skrivelse från Hallands Bildningsförbund som Ingrid fick ta hand om.

4    Ekonomi
Anders informerade om att vår ekonomi ser bra ut.

4.1    Anslagsansökan för 2012
Vi har nu fått klart med anslaget från Ringhals. Summan blev densamma som föregående år.

5.    Medlemsläget
Antalet medlemmar idag är 300. Av outgrundlig anledning diffar det fortfarade på tre personer. Förklaringen kan vara att några har betalat in dubbel medlemsavgift.

6.    Resor
Ingen avgift togs ut för de 25 personer som deltog på Ringhalsdagen på grund av att föreningen hade inte några kostnader för genomförandet.
Till dags dato har drygt 80 personer anmält sig till resan den 7 september till bl a Hallandsåsen.

Julbordet kommer att avätas på Ästad på Luciadagen. Ingrid/Knut undersöker om vi kan få någon sorts underhållning innan maten (akt3).
Anmälan till julbordet ska skickas till Ingrid eftersom Knut kommer att tillbringa några veckor på Teneriffa.

Förslag på resor nästa år En flerdagars (3-4) till Olkiluoto i Finland. Knut undersöker med S&S-resor om de kan ordna denna. Själva kontakten med kraftverket tar vi själva med hjälp av Ringhals informationsavd.

En resa till Halden är också ett alternativ och kan kombineras med Havets hus i Strömstad. (tvådagarsresa) Maj nästa år kan bli aktuellt för vilken av resorna det nu blir.

En endagsresa till Ryttmästargården i Skövde eller till Skärhamns akvarellmuseum kom också upp till förslag.

Knut bearbetar förslagen till Höstmötet (akt7).

7.    HLR
Inga ytterligare anmälningar har tillkommit..

8.    Övriga frågor   
Varbergs-och norra Hallands historia.
Intresse verkar finnas då det brukar vara ett 25-tal personer som ställer upp.
Ingrid tar fram förslag på fortsättning och pratar också med Lennart W om hans syn på forsättningen (akt8).
Ringhals historia. Gösta Larsen har lagt ett uppdrag på Kurt Johansson. Återstår att klarställa vad som skall uträttas. Lämpligt att upp som en punkt på höstmötet (akt8).

Hemsida. JB har tidigare flaggat för att vilja lämna över webansvaret. Jan Nilsson fanns med på valberedningens förslag som intresserad (akt1).
JB kontaktar honom och gör upp om hur de ska gå vidare.

Senaste inlägget gjorde JB i morse – badminton startar på torsdag!

Tätare medlemsmöten.
På höstmötet ska vi ta upp frågan om intresse finns att träffas en bestämd dag/månad med bara trevlig samvaro över en kopp kaffe med dopp (akt10).

Höstmötet 19 oktober
Ingrid har varit i kontakt med Håkan Runevad, som tyvärr inte kunde komma. Han är på Mallorca och skriver på nästa års revy. Hon har jagat Peter Börjesson, men ej lyckats få tag i honom. I broschyren från Hallands Bildningsförbund fanns lite olika alternativ som hon går vidare med (akt3).

Den nya Ringhalsfilmen bör vi väl titta på också.
Jan har bokat Bertil Dihné och vi hoppas att han är ledig och kan ställa upp.

Vi diskuterade också hur vi ska kunna minimera antalet utskick till medlemmarna. Tyvärr ser det inte ut att kunna bli mindre än tre/år då vi har kallelser till årsmöte, utskick efter mötet samt kallelse till höstmötet. Till samtliga utskick ska vi försöka få med så mycket som det bara går, även om vissa aktiviteter kommer lite långt bort i tiden.

Föreslogs också att utskicken ska gå via e-post. Ansågs vara svårt eftersom alla inte har dator och uppdatering av adresser kan bli vansklig.

Vi ska även ta upp på höstmötet om tätare träffar med medlemmarna

Utskick med kallelse till höstmötet samt inbjudan till julbordet skall ske i mitten av september.

Anders har fått i uppdrag att skicka nya medlemslistor till styrelsen.

9.    Nästa möte blir den 11 oktober. Samma tid och samma plats.
    Då ska vi även diskutera den stora träffen med övriga veteranföreningar som vi skall anordna till våren.

10.    Ordförande avslutade mötet. Därefter intog vi gemensam lunch i Videbergborg .


Vid protokollet                Justeras
   

Kerstin Björklund            Jan Troedsson