Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL

Från styrelsesammanträdet 2011-10-11

Närvarande: Jan Troedsson ordf
                  Ingrid Larsson vice ordf
                  Kerstin Björklund sekr
                  Anders Nordman kassör
                  Knut Wetterberg klubbmästare
                  Lars Nylander suppleant
                  B-M Löfstedt
                  JB Larsson webmaster
                  Jan-Erik Nilsson " (blivande)

1. Mötets öppnande

Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Speciellt välkomnade han Jan-Erik Nilsson som ska ta över hemsidan efter JB. Dagordningen för mötet godkändes.

2. Föregående mötes protokoll (från 2011-08-16

Lades med godkännande till handlingarna. Åtgärdslistan gicks igenom och vi bockade av de punkter som var klara. Lars fyller på nya punkter och skickar ny lista till styrelsen.

3. Rapporter och skrivelser

Ingrid hade en inbjudan från Hallands Bildningsförbund om en "Uppspelsdag" på Varbergs teater den 31 oktober. Knut och Ingrid deltar.

Jan rapporterade om ett mail från Vattenfalls veteranförening i Stockholm ang metoder för att få stöd i rollen som "Vattenfalls ambassadörer. Åtgärder som diskuterades var bl a utskick av Vattenfall Magazine till samtliga medlemmar samt presentation av alla föreningar på Intranätet. Jan tar upp ämnet på höstmötet.

Från Vattenfall i Tyskland har också kommit ett mail med förfrågan om att få kontakt med vår förening. Jan svarar och hänvisar till veteranföreningen i Stockholm (akt 11).

Bernt Garhall har sagt upp sig betr jagande av rabatter för medlemmarna. Vi ska höra efter på höstmötet hur många som utnyttjar möjligheten och samtidigt kolla om någon är intresserad av att ta över efter Garhall.

4 Ekonomi

Anders informerade om att vår ekonomi ser bra ut.

Vad gäller bidraget från Ringhals har det under detta året inte gått att klarställa utfallet på kontot. Jan, Anders och Knut ska tillsammans med Carolina Kvarnström försöka reda upp begreppen så snart som möjligt (akt 12). Beslöts att Anders i fortsättningen skall ha kopior på alla fakturor som belastar Ringhalskontot. Anders föreslog också att vi tar upp frågan med Carolina, om fakturorna kan gå direkt till kassören för attest och sedan sändas vidare till Carolina för behandling.

5. Medlemsläget

Antalet medlemmar idag är 308. Av outgrundlig anledning diffar det fortfarande på tre personer. Vi diskuterade förfarandet med nya medlemmar som inte går "den rätta vägen" utan via mun-mot-munmetoden. Kerstin skriver en blänkare till "I Strömmen" och förklarar hur vi vill ha det (akt 13).

Jan-Erik och Anders ska tillsammans försöka bringa ordning i medlemsregistret som verkar vara svårhanterligt (14).

 

6. Resor

                           Knut redovisade inkomna offerter från S&S-resor. Förslagsvis gör vi så här;
                           Vecka 19 2012 gör vi en resa på 4 dagar till Finland. Åbo, Olkiluoto, Helsingsfors.
                           Hösten 2012 Ryttmästarbostället i Skövde, en dag.
                           Våren 2013 två dagar till Halden och Fredriksstad.
                          
Till årets julbord är idag 120 personer anmälda. Måltidsdryck och kaffe står föreningen för eftersom det inte ingå i avtalat pris.
                           Knut redovisar förslagen på Höstmötet

7. HLR

Inget nytt.

 

8. Övriga frågor

Varbergs-och norra Hallands historia.

Ingrid har pratat med Lennart Wilén som lovat återkomma. Ett förslag om att besöka Torna gård i Väröbacka kom upp och även Bexells stenar, Sitons kulle och Svartekällan i Varberg föreslogs.

Ringhals historia. Gösta Larsen har lagt ett uppdrag på Kurt Johansson. Jan kollar vad som skett och ber Kurt eller Torsten Bohl berätta på höstmötet.

Hemsida. Eftersom JB vill lämna över ansvaret var Jan-Erik Nilsson som är beredd att ta över kallad till mötet.

Tätare medlemsmöten.

På höstmötet ska vi ta upp frågan om intresse finns att träffas en bestämd dag/månad med bara trevlig samvaro över en kopp kaffe med dopp.

Höstmötet 19 oktober

På höstmötet får vi underhållning! Ingrid har engagerat "Antikviteterna" från Hylte, som kommer och spelar och sjunger för oss. Kerstin fixar OH på dagordningen.

 

9. Nästa möte blir den 29 november. Samma tid och samma plats.

Då ska vi även diskutera den stora träffen med övriga veteranföreningar som vi skall anordna till våren. Ett förslag är vecka 17.

Första styrelsemötet 2012 är bokat till den 18 januari i Turbinen. Bokad är även hörsalen den 14 mars för årsmötet.

10. Ordförande avslutade mötet. Därefter intog vi gemensam lunch i Videbergsborg2.

Vid protokollet                      Justeras

Kerstin Björklund J                 an Troedsson