Vattenfalls Ringhalsveteraner
PROTOKOLL

Från styrelsesammanträdet 2011-01-19

Närvarande: Jan Troedsson     ordf
                  Lennart Wilén     v ordf
                  Kerstin Björklund    sekr
                  Ola Hernvall        kassör
                  Knut Wetterberg    klubbmästare    
                  Ingrid Larsson    suppleant
                  Kurt Johansson    ”
                  JB Larsson        webmaster
                  Bengt Wahlqvist    valberedningens sammankallande


1.    Mötets öppnande
Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Dagordningen för mötet godkändes.

2.     Föregående mötes protokoll samt höstmötesprotokoll
Lades med godkännande till handlingarna. En aktivitetslista ska göras över punkter som ska behandlas.Vem som gör den beslutades inte.          Finns någon frivillig?

3.     Rapporter och skrivelser
Ingenting har inkommit till styrelsen.

4    Ekonomi
Olas dator hade havererat så några siffror kom oss inte till del.
Ett förslag på förra mötet om att öppna ett speciellt resekonto diskuterades vidare. Kassören har ändå hela ansvaret, men kan dela ut               behörighet till styrelsen. Det förutsätter dock att man har en dosa till Varbergs Sparbank. Beslutades att inget nytt konto öppnas utan Ola bevakar som tidigare och skickar en Exelfil till Ingrid eftersom betalningar kommer in. Vi måste vara tydliga i utskicket vad som är vad eftersom både medlems- och jubileumsavgift kommer på samma blankett.

4.1    Anslagsansökan för 2012
Jan och Ola sammanställer denna. Bör vara klar till mitten av april.

5.    Medlemsläget
Antalet medlemmar idag är 302.

6.    Resor
Inga fler resor planerade utöver jubiléet och resan till Hallandsås i september samt det traditionella julbordet i december. Däremot har vi planerat en Ringhalsdag, en eftermiddag torsdag den 30 juni då tåget beräknas vara igång. Det är bokat på info från kl 10-16.

Beträffande jubiléet den 19 mars har Ingrid sammanställt en inbjudan som vi gick igenom med endast få justeringar.

7.    HLR
Inga ytterligare anmälningar har tillkommit. F n har vi tre namn på listan.

8.    Verksamhetsberättelsen för 2010 är klar under underskriven. Den ska skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmöet. Även verksamhetsplan och budget för 2011 ska följa med så fort Ola får igång apparaten.

9.    Valberedningsärenden
Bengt Wahlqvist fick information om läget framöver. Jan Troedsson står till förfogande för omval som ordförande under 2011. Ola Hernvall, kassör, har skriftligen avsagt sig en fortsättning varför en ny kassör måste till. Bengt hade förslag på en intresserad.
Kurt och Lennart ställer inte upp för en ny period.
Sekreteraren har ett år kvar på sitt förordnande, men tänker avgå efter detta.
Knut har också ett år kvar.
Således ställer inte två ledamöter och en suppleant upp för omval.
JB Larsson flaggade även han för att lämna över webansvaret.

10.    Årsmötet, dagordning mm
Dagordningen till årsmötet gicks igenom. Jan har bokat Bertil Dihné som berättar om Ringhals och Vattenfall. Vi har dock garderat med ett X ifall han får en snabb utryckning och då måste vi ha en reserv.

Lennart Jonsson från Radio Halland har lovat komma och kåsera om sitt liv som radioprofil.

Kerstin har pratat med föreståndaren för matsalen om att komma och äta kl 13.00 och det är OK om vi återkommer en vecka i förväg och påminner. Telnr är 667501 om någon annan vill bevaka.

11.    Övriga frågor   
Varbergs- och norra Hallands historia. Ett besök på Derome AB är planerat till den 27/4. Ingrid tar kontakt med dem.

Ringhals historia. Jan och Kurt ska träffa Torsten Bohl och Gösta Larsen idag för att komma vidare i ärendet. Kerstin har skrivit om en ”Sammanställning över bildandet av Ringhalsveteranerna” som Jan fick med sig till mötet.

Mötet beslöt att ”Sammanställning över bildandet av Ringhalsveteranerna läggs in på hemsidan.

Hemsida. Fungerar bra.


Den 13 april får vi besök av veteranföreningarna i Trollhättan, Stenungsund och Göteborg. Jan kontaktar dem och så får vi spinna vidare på vad vi ska bjuda dem på. Ett förslag är Öströ och det låter väl bra. Nästa år ska vi ha hela södra Sveriges föreningar här och då kan det bli radiostationen i Grimeton bl a.

Medlemslistan över veteranerna lämnas av Ola till bevakningen. Den gäller som en stående föranmälan till att besöka verket, dock måste en kontaktman uppges.

Ola och JB plockar in materialet som ska in i plåtskåpet i UB12 efter mötet.

Inga handlingar finns att arkivera i år. Frågan ska ändå tas upp varje år.

Bengt tackade för att han fick delta i vårt trevliga möte idag och Kurt Johansson tackar för sig i styrelsen då han avgår som suppleant.

12.    Nästa möte blir den 9 mars kl 14.15. Det blir då ett konstituerande möte efter årsmötesförhandlingarna.

13.    Ordförande avslutade mötet Därefter intog vi gemensam lunch.


Vid protokollet            Justeras
   

Kerstin Björklund            Jan Troedsson