Bilaga 1 (avskrift)


Ringhals 950505

Kraftverksdirektör
Håkan Johansson
Ringhals

Kopia till :
Informationschef     Torsten Bohl
Ingenjör                  Kjell Börjesson
                              Britt-Mari Olsson


Ringhals historia

Vårt arbete med Ringhals dokumentation är nu avslutat och de erfarenheter som därvid vunnits önskar
vi vidarebefordra med följande synpunkter och rekommendationer.

Inrättande av ”Kulturvårdsarkiv”

Några hyllmeter i originalarkivet bör reserveras för att samla dokument och handlingar som inte ingår
i den normala registraturen, men som kan vara av intresse för framtida forskning och kulturvård, t ex

- tryckta verksamhetsredovisningar
- producerade broschyrer och trycksaker, vilka sparas i två exemplar
- tidningsurklipp som berör Ringhals
- foto från speciella arrangemang
- Ringhals Aktuellt och Direktbladet
- Befintliga foton från byggnadstiden
- Kopia av videofilmer som berör Ringhals

Förteckning över sammanställt material

Från vårt arbete har följande material överlämnats till arkivet:

- tidningsklipp från mitten av 60-talet till 1992 med undantag av åren 1984 och 1985 där underlag i stort sett saknats.
  Viktiga händelser är registrerade i ett datoriserat händelseregister
- fem stycken pärmar innehållande korrespondens, protokoll och beslutshandlingar från byggnadsskedet

som är referensmaterial till händelseregistret
- en pärm innehållande bakgrundsmaterial till Ringhalsboken, inklusive artiklar i Ringhals aktuellt, som framtagits

  av E Ericsson och F Kroon.   Materialet är inte redigerat men register över ämnesområden finns
- en pärm innehållande sex bandade intervjuer med 10 insända historikbeskrivningar
- en mapp innehållande Ringhals årsredovisningar från 1985 till 1993
- en mapp innehållande trycksaker av skilda slag exklusive revisionsrapporter
- en mapp innehållande kulturhistoriska och arkeologiska undersökningar med flera,

  som framtagits i samband med eller före uppstart av byggnationen
- tre pärmar med foto över ringhalsområdet före 1969
- datamedie i form av disketter, av vilken en innehåller händelseregister omfattande 1300 poster

  och omsluter tiden från 1965 tom 1992.

Rekommenderade åtgärder i framtiden'

Under arbetets gång har iakttagelser gjorts värda att notera nämligen att

- många trycksaker saknar uppgift om utgivningsår, bör vara obligatoriskt
- ett omfattande fotomaterial finns i arkivet som tyvärr delvis är ostrukturerat och i många fall
  saknar uppgift om årtal och namn på de personer som finns med på fotona. På kommande foton bör alltid dessa uppgifter anges
- Ringhals bästa fotodokumentation finns på Hallandsbild.

  Det måste bevakas att denna dokumentation inte går förlorad om företaget byter ägare eller upphör.

Den tekniska dokumentationen förutsätter vi kommer att bevaras i erforderlig omfattning.

Om ett ”kulturvårdsarkiv” upprättas enligt vårt förslag, uppfattar vi att Ringhals på ett bra sätt uppfyller Vattenfall AB instruktion om kulturvård.

Bakom det händelseregister som överlämnats ligger ett stort arbete och en fortsatt insamling av data anser vi skulle vara till nytta, dels för den löpande informationsverksamheten, dels ut kulturvårdssynpunkt.

Vi hoppas också att en person som är intresserad av kulturvårdsfrågor utses att bevaka dessa för Ringhals del.

Slutligen tackar vi för förtroendet att ha fått utföra detta arbete som varit både intressant och stimulerande.

/Evert Ericsson/ /Folke Kroon/

Rätt avskrivet intygas: