Bilaga 2 (avskrift)


PROTOKOLL

Från möte 951009 med
Interimstyrelsen i föreningen Vattenfalls Ringhalsveteraner

Närvarande: Evert Ericsson Ordförande
Sigurd Norberg V ordförande
Folke Kroon Sekreterare
Dora Hedbris V Sekreterare
Gunnar Karlsson Kassör
Ingemar Felix Suppleant
Liss Brännehed Suppleant
Björn Ringstad Ledamot
En närvarande: Åke Staag Ledamot

1.Val av justeringsmän
Till att justera dagens protokoll utsågs Evert Ericsson och Sigurd Norberg

2. Genomgång av förslag till stadgar
Det förslag till stadgar som framtagits förelades för styrelsen. Förslaget disku-
terades och godkändes, vari ingick godkännande av föreningsnamn. Förslaget till stadgar bifogas som bil 1.

3. Genomgång av arbetsmönster för bildande av förening
Efter diskussion fastställdes att kallelse skall utgå till ett möte under november
månad i vilket föreningen formellt bildas. Kallelsen göres genom att en artikel
införes i Ringhals Aktuellt, som utsändes till samtliga Ringhalspensionärer.
Syftet med föreningen klargöres och tidpunkt för mötet utlyses.

4. Ekonomi

4.1 Beslut om att öppna postgirokonto
Beslutades om att öppna postgirokonto i föreningens namn så att
inträdesavgifterna formellt kan verifieras. Postgirot avses att senare utgöra
föreningens huvudkonto.

4.2 Inträdes/Årsavgift
Motsvarande föreningar i Stockholm och Trollhättan sponsras av Vattenfall
och samma förfarande förutses för denna förening. Därutöver utgår en
årsavgift per medlem som styrelsen ansåg bör vara 50 kronor.

5. Övriga frågor
Frågan om arvoden för vissa befattningar inom föreningen togs upp.

Fastställdes att endast ersättningar får specificerade utlägg skall utbetalas.

Protokollet justerat: Kungsbacka 951009

Sigurd Norberg, Evert Ericsson Folke Kroon

Rätt avskrivet intygar:
Rätt avskrivet intygas: