Bilaga 3 (avskrift)


PROTOKOLL
Från möte 951108 med föreningen
Vattenfalls Ringhalsveteraner


1. Val av ordförande, sekreterare oh justeringsmän till mötet

Till ordförande valdes Evert Ericsson, till sekreterare Folke Kroon, till att justera dagens protokoll Gösta Nilsson.

2. Förslag till stadgar

Ordföranden presenterade de förslag till stadgar som utarbetats av
interimstyrelsen. Detta godkändes med avseende på namn, Vattenfalls
Ringhalsveteraner, syfte- och målsättning samt krav för medlemskap.

3. Bildandet av förening

Efter att stadgarna godtagits antogs formellt bildande av förening med acklamation.

4. Information till behöriga personer

Den namnförteckning som finns över pensionärer från anläggnings- och driftorganisationen

i Ringhals uppdateras och utgör därefter grund för de som är behöriga till medlemskap.

Till samtliga dessa utsändes ett brev med erbjudande om medlemskap efter att en inträdesavgift av 50 kronor erlagts.
Denna avgift kommer efter årsmötet att betraktas som årsavgift. Avgiften kan också erläggas vid årsmötet.

5. Ekonomi

Ordföranden informerade i korthet om det möte man haft med Ringhals
organisation rörande bidrag från Vattenfall till föreningens verksamhet.
Föreningen kan förväntas erhålla motsvarande bidrag som veteranföreningarna i
Trollhättan och Stockholm. Dessutom utlovades viss administrativ hjälp utan
alltför byråkratiska rutiner.

Medlemsavgifter samt bidrag ger möjlighet till vissa aktiviteter på plats, där ibland
med information om Ringhals samt till någon eller några resor per år.

6. Årsmöte

Bestämdes att årsmötet hålles i början av mars 1996. Kallelse utgår enligt punkt 4 ovan.

Därjämte införes en ”blänkare” i ett av de första numren av Ringhals Aktuellt 1996.

7. Valberedning

Lars Sevestedt, sammankallande och Liss Brännehed utsågs att bilda
valberedning till den permanenta styrelse som skall utses på årsmötet.


Protokollet justerat:      Kungsbacka 951109


Gösta Nilsson Folke Kroon