STADGAR

för föreningen

Vattenfalls Ringhalsveteraner


§ 1    Syfte och målsättning

Föreningen har till ändamål att genom sammankomser, föredrag, utflykter och andra lämpliga aktiviteter
främja samhörighet och gott kamratskap bland medlemmarna samt stärka och vidmakthålla samhörighetskänslan
och kontakterna med Ringhals AB:s organisation och med Vattenfall i övrigt.


§ 2     Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas de personer som pensionerats från Ringhals drift- eller anläggningsverksamhet.
Föreningens styrelse kan bevilja medlemskap av annan pensionär som haft stark anknytning till Vattenfall.
Medlemskap erhålles sedan gällande årsavgift erlagts.


§ 3     Avgifter

Varje medlem erlägger årsavgift vars storlek fastställes av årsmötet.
Avgiften skall användas i enlighet med föreningens syften och målsättning.
Årsavgiften betalas direkt till föreningen snarast efter mottaget besked om årsmötets beslut.
Föreningen äger rätt att mottaga bidrag och donationer.


§ 4      Uteslutning av medlem

Medlem som trots uppmaning ej betalt årsavgift uteslutes ur föreningen.
Samma gäller medlem som på avsevärt sätt skadat föreningens anseende.


§ 5      Styrelse, revisorer, valberedning samt firmatecknare

Föreningen leds av en styrelse som väljs vid årsmöte.
Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

På årsmöte skall väljas

·    Ordförande med mandattid 1 år

·    Två ordinarie ledamöter med mandattid 2 år
·    Två suppleanter med mandattid 1 år
·    Två revisorer och en revisorssuppleant mandattid 1 år
·    Tre representanter till valberedning inför nästa årsmöte,
     varav en skall vara sammankallande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare.

Firmatecknare skall vara ordförande och kassör var för sig.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.


§ 6      Ekonomi

Föreningen rapporterar till Ringhals AB, varifrån anslag begärs för föreningens verksamhet.
Denna bekostas därutöver av medlemsavgifter samt särskilda avgifter vid vissa aktiviteter.


§ 7      Räkenskaper

Under kalenderåret skall fullständiga räkenskaper föras.
De avslutas per den 31 december.
Räkenskaperna och årsberättelsen skall före februari månads utgång överlämnas till

revisorerna för granskning.


§ 8       Årsmöte

Verksamhetsåret skall vara lika med kalenderåret.

Årsmöte hålles i samband med vårmöte.
Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar före detta.
Beslut på årsmötet sker med enkel majoritet.
Röstning sker genom personlig närvaro.
Motioner och övriga ärenden, som medlem önskar få behandlade på ordinarie årsmöte,

skall skriftligen vara styrelsen tillhanda, senast 3 veckor före årsmötet.

Punkter som skall innefattas årsmötets dagordning

   1.    Mötets öppnande.
   2.    Godkännande av dagordningen för mötet.
   3.    Val av ordförande för mötet.
   4.    Val av sekreterare för mötet.
   5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte ordföranden

          justera protokollet.
   6.    Fråga om kallelse till mötet skett på ett stadgeenligt sätt.
   7.    Styrelsens verksamhetsberättelse.
   8.    Ekonomisk redovisning.
   9.    Revisorernas berättelse.
  10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  11.   Fastställande av budget och verksamhetsplan.         
  12.   Fastställande av årsavgiften
  13.   Val av ordförande för kommande år.                                (mandattid 1 år)
  14.   Val av två ordinarie styrelseledamöter för 2 år.                  (mandattid 2 år)
  15.   Val av två suppleanter för 1år.                                      (mandattid 1 år)
  16.   Val av två revisorer för 1 år.                                         (mandattid 1 år)
  17.   Val av en revisorsuppleant för 1 år.                                (mandattid 1 år)
  18.   Val av tre personer till valberedningen,
          varav en skall vara sammankallande                               (mandattid 1 år)
  19.   Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
  20.   Övriga frågor.
  21.   Mötets avslutande.


§ 9     Föreningsmöte

Två ordinarie möten inklusive årsmöte skall hållas per kalenderår.


§ 10     Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar, fordras två tredjedels majoritet av avgivna röster,
vid två föreningsmöten med minst två månaders mellanrum.


§ 11     Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas om vid två föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum
och med minst tre fjärdedelar av avgivna röster yrka på upplösning.
Samtidigt skall fastställas hur man skall förfara med föreningens tillgångar.