Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse till Ringhalsveteranerna årsmöte 2024
Dag: Fredag 22 mars 2024.
Tidpunkt:  Start kl. 08.00.
Plats: Ringhals Infocenter, hörsalen.

*Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 18 februari.

Program Fredag 22 mars.
08.00–08.30 Öppnande av möte, inledning Årsmöte.
08.30-ca.10.00 Andres Ahagen informerar om avvecklingen R1/R2.
Därefter kort bensträckare.
10.15–ca. 11.15 Årsmöte.
ca. 11.15–12.00 Fika och lättare förtäring.
12.00-13.00 Björn Linde informerar om Ringhals och Vattenfall.
ca. 13.00-13.20 Ev. kvarstående frågor och Avslutning.

Anmälan krävs för planering av förtäring.
Anmäl dig senast torsdag 14 mars.
OBS!  Anmälan skall ske till mail:  nilsson.varberg@telia.com
eller på telefon:  0706987106   (Ulf)
 
Välkomna 
Ringhalsveteranerna styrelsen.

Dagordning Ringhalsveteranerna Årsmöte 2024.
1.                   Mötets öppnande.
2.                   Godkännande av dagordning för mötet.
3.                   Val av ordförande för mötet.
4.                   Val av sekreterare för mötet.
5.                   Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte
ordförande  justera protokollet.
6.                   Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt.
7.                   Styrelsens verksamhetsberättelse.
8.                   Ekonomisk redovisning.
9.                   Revisorernas berättelse.
10.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.                Rivets program för 2024.
12.                Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2024.
13.                Fastställande av årsavgiften för år 2025.
14.                Val av ordförande för 1 år.                                       (mandattid 1 år).
15.                Val av två ordinarie styrelseledamöter för 2 år
                     och en ordinarie styrelseledamot för 1 år.                (mandattid 2 år)
16.                Val av två suppleanter för 1 år.                                 (mandattid 1 år).
17.                Val av en revisor för 2 år.                                          (mandattid 2 år).
18.                Val av en revisorssuppleant för 1 år.                         (mandattid 1 år).
19.                Val av tre personer till valberedning varav
                      en skall vara sammankallande.                                (mandattid 1 år).
20.                Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
21.                Övriga frågor och information från styrelsen.
22.                Mötets avslutande.