Kallelse till Rivets årsmöte 2023


Dag:  Måndag 20 mars 2023.
Tidpunkt:  Start klockan 08.30 med information från RAB.
Plats:  Ringhals Infocenter, hörsalen.

** Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

Program
Kl. 08.30–ca. 09.30 Björn Lindhe och Katarina Rogerstam 
informerar om Ringhals och Vattenfall.
Därefter bensträckare och kaffepaus!
Kl. 10.00–ca. 11.00 Årsmöte.
Ca. kl. 11.10–ca. 12.00 Underhållning.
Ca. kl. 12.10 Lunch i V2 för den som önskar.

Anmälan krävs för den som önskar delta på Lunchen.
Anmälan senast Lördag 4 mars. 
OBS!  Anmälan skall ske till mail:  nilsson.varberg@telia.com
eller på telefon:  0706987106  (Ulf)
 
Välkomna
Ringhalsveteranerna styrelsen.
___________________________________________________________________________

Program Ringhalsveteranerna årsmöte 2023-03-20
Mötet startar kl. 08.30. Björn Lindhe och Katarina Rogerstam informerar om Ringhals och Vattenfall.

Dagordning Ringhalsveteranerna Årsmöte
1.                   Mötets öppnande.
2.                   Godkännande av dagordning för mötet.
3.                   Val av ordförande för mötet.
4.                   Val av sekreterare för mötet.
5.                   Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte
ordförande  justera protokollet.
6.                   Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt.
7.                   Styrelsens verksamhetsberättelse.
8.                   Ekonomisk redovisning.
9.                   Revisorernas berättelse.
10.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.                Rivets program för 2023
12.                Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2023.
13.                Fastställande av årsavgiften för år 2024.
14.                Val av ordförande för år 2023                                 (mandattid 1 år).
15.                Val av två ordinarie styrelseledamöter för 2 år     (mandattid 2 år).
16.                Val av två  suppleanter för 1 år                               (mandattid 1 år).
17.                Val av en revisor för 2 år                                         (mandattid 2 år).
18.                Val av en revisorssuppleant för 1 år                       (mandattid 1 år).
19.                Val av tre personer till valberedning varav
                      en skall vara sammankallande                               (mandattid 1 år).
20.                Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
21.                Övriga frågor och information från styrelsen.
22.                Mötets avslutande.
 
Efter Årsmöte underhållning och sedan cirka kl. 12.10 Lunch för den som önskar.
OBS! Anmälan för deltagande Lunch
.